Festplatten & SSD

Filter schließen
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hot
Crucial SSD MX500 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (CT1000MX500SSD1)
Crucial SSD MX500 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
100,30 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Samsung SSD 860 EVO 500 GB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-76E500B/EU)
Samsung SSD 860 EVO 500 GB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
69,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Samsung SSD 860 EVO 250 GB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-76E250B/EU)
Samsung SSD 860 EVO 250 GB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
41,50 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
WD Red 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (WD40EFRX)
WD Red 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min...
 
118,70 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Seagate IronWolf 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5900 U/min (ST4000VN008)
Seagate IronWolf 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s)...
 
104,70 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Samsung SSD 970 EVO 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7E500BW)
Samsung SSD 970 EVO 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
77,20 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7E1T0BW)
Samsung SSD 970 EVO 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
143,00 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 860 EVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-76E1T0B/EU)
Samsung SSD 860 EVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
109,80 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Samsung SSD 860 EVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-76E2T0B/EU)
Samsung SSD 860 EVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
272,20 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
WD Red 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (WD80EFAX)
WD Red 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min...
 
224,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Crucial SSD BX500 480 GB 2,5" SATA 6 Gb/s (CT480BX500SSD1)
Crucial SSD BX500 480 GB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
52,80 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Crucial SSD BX500 240 GB 2,5" SATA 6 Gb/s (CT240BX500SSD1)
Crucial SSD BX500 240 GB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
34,40 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Seagate BarraCuda 2 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (ST2000DM008)
Seagate BarraCuda 2 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s)...
 
49,10 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

SanDisk SSD Ultra 3D 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (SDSSDH3-1T00-G25)
SanDisk SSD Ultra 3D 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
110,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
SanDisk SSD Plus 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (SDSSDA-1T00-G26)
SanDisk SSD Plus 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
91,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Crucial SSD P1 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (CT1000P1SSD8)
Crucial SSD P1 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
99,60 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Crucial SSD MX500 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (CT2000MX500SSD1)
Crucial SSD MX500 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
213,20 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Samsung SSD 860 EVO 4 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-76E4T0B/EU)
Samsung SSD 860 EVO 4 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
541,70 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S1T0BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0...
 
161,00 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Samsung SSD 970 EVO PLUS 250 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S250BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 250 GB M.2 2280 PCIe...
 
63,50 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S500BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 500 GB M.2 2280 PCIe...
 
82,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C schwarz (SDSSDE60-1T00-G25)
SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C...
 
134,30 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD Elements Desktop 10 TB 3,5" USB 3.0 Micro-B schwarz (WDBWLG0100HBK-EESN)
WD Elements Desktop 10 TB 3,5" USB 3.0 Micro-B...
 
221,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD SSD Black SN750 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (WDS100T3X0C)
WD SSD Black SN750 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
145,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD SSD Black SN750 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (WDS500G3X0C)
WD SSD Black SN750 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
79,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

SanDisk SSD Extreme PRO 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (SDSSDXPM2-1T00-G25)
SanDisk SSD Extreme PRO 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0...
 
142,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S2T0BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0...
 
309,40 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD SSD Black SN750 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (WDS200T3X0C)
WD SSD Black SN750 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
344,60 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Seagate Expansion Desktop 8 TB 3,5" USB 3.0 Micro-B schwarz (STEB8000402)
Seagate Expansion Desktop 8 TB 3,5" USB 3.0...
 
150,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD Elements Desktop 10 TB 3,5" USB 3.0 Micro-B schwarz (WDBWLG0100HBK)
WD Elements Desktop 10 TB 3,5" USB 3.0 Micro-B...
 
227,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD SSD Black SN750 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (WDBRPG0010BNC-WRSN)
WD SSD Black SN750 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
220,80 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD SSD Black SN750 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (WDBRPG5000ANC-WRSN)
WD SSD Black SN750 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
115,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Kingston SSD A2000 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (SA2000M8/1000G)
Kingston SSD A2000 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
111,00 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Kingston SSD A2000 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (SA2000M8/500G)
Kingston SSD A2000 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
62,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD Elements SE 5 TB 2,5" USB 3.0 Micro-B schwarz (WDBJRT0050BBK-WESN)
WD Elements SE 5 TB 2,5" USB 3.0 Micro-B...
 
185,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
SanDisk SSD Plus 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (SDSSDA-2T00-G26)
SanDisk SSD Plus 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
186,60 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

1 von 47
Zuletzt angesehen