Festplatten & SSD

Filter schließen
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hot
Crucial SSD P5 Plus 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (CT1000P5PSSD8)
Crucial SSD P5 Plus 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4...
 
113,80 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S500BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 500 GB M.2 2280 PCIe...
 
71,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Toshiba Enterprise Capacity 16 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (MG08ACA16TE)
Toshiba Enterprise Capacity 16 TB 3,5" SATA...
 
263,40 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Toshiba Enterprise Capacity 18 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (MG09ACA18TE)
Toshiba Enterprise Capacity 18 TB 3,5" SATA...
 
291,00 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Seagate IronWolf 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5900 U/min (ST4000VN008)
Seagate IronWolf 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s)...
 
97,40 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Seagate BarraCuda 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (ST8000DM004)
Seagate BarraCuda 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s)...
 
151,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Kingston SSD NV1 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (SNVS/2000G)
Kingston SSD NV1 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
152,20 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S1T0BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0...
 
117,20 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

WD Blue 6 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (WD60EZAZ)
WD Blue 6 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min...
 
175,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S2T0BW)
Samsung SSD 970 EVO PLUS 2 TB M.2 2280 PCIe 3.0...
 
209,70 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Seagate Exos X X16 16 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (ST16000NM001G)
Seagate Exos X X16 16 TB 3,5" SATA (SATA 6...
 
288,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
WD My Passport Portable 2019 5 TB 2,5" USB 3.0 Micro-B schwarz (WDBPKJ0050BBK-WESN)
WD My Passport Portable 2019 5 TB 2,5" USB 3.0...
 
116,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung Portable SSD T7 1 TB USB 3.1 Typ-C grau (MU-PC1T0T/WW)
Samsung Portable SSD T7 1 TB USB 3.1 Typ-C grau...
 
119,40 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Seagate BarraCuda 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (ST8000DMA04)
Seagate BarraCuda 8 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s)...
 
256,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Crucial SSD P2 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (CT1000P2SSD8)
Crucial SSD P2 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
79,70 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Samsung SSD 870 QVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77Q1T0BW)
Samsung SSD 870 QVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
84,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 QVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77Q2T0BW)
Samsung SSD 870 QVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
170,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 QVO 4 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77Q4T0BW)
Samsung SSD 870 QVO 4 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
341,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 QVO 8 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77Q8T0BW)
Samsung SSD 870 QVO 8 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
666,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Seagate Exos X X18 18 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (ST18000NM000J)
Seagate Exos X X18 18 TB 3,5" SATA (SATA 6...
 
311,90 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C schwarz (SDSSDE61-1T00-G25)
SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C...
 
113,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB USB 3.1 Typ-C schwarz/orange (SDSSDE61-2T00-G25)
SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB USB 3.1 Typ-C...
 
188,60 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 980 PRO 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P1T0BW)
Samsung SSD 980 PRO 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4...
 
138,80 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
Samsung SSD 980 PRO 500 GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P500BW)
Samsung SSD 980 PRO 500 GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4...
 
92,40 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
WD SSD Black SN850 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (WDS100T1X0E)
WD SSD Black SN850 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4...
 
137,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

WD Red Plus 14 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200 U/min (WD140EFGX)
WD Red Plus 14 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 7200...
 
381,90 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
WD Red Plus 6 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (WD60EFZX)
WD Red Plus 6 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400...
 
164,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 980 PRO 2 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P2T0BW)
Samsung SSD 980 PRO 2 TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4...
 
265,70 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 EVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77E1T0B/EU)
Samsung SSD 870 EVO 1 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
100,40 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 EVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77E2T0B/EU)
Samsung SSD 870 EVO 2 TB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
203,50 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 870 EVO 500 GB 2,5" SATA 6 Gb/s (MZ-77E500B/EU)
Samsung SSD 870 EVO 500 GB 2,5" SATA 6 Gb/s...
 
57,70 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

Hot
WD Red Plus 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400 U/min (WD40EFZX)
WD Red Plus 4 TB 3,5" SATA (SATA 6 Gb/s) 5400...
 
101,70 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 980 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V8V500BW)
Samsung SSD 980 500 GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
53,10 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

Hot
Samsung SSD 980 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (MZ-V8V1T0BW)
Samsung SSD 980 1 TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
 
91,90 € *

Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage

SanDisk Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C schwarz (SDSSDE30-1T00-G25)
SanDisk Portable SSD 1 TB USB 3.1 Typ-C schwarz...
 
99,30 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

SanDisk Portable SSD 2 TB USB 3.1 Typ-C schwarz (SDSSDE30-2T00-G25)
SanDisk Portable SSD 2 TB USB 3.1 Typ-C schwarz...
 
175,30 € *

Jetzt bestellen. Lieferung innerhalb 3-5 Werktage

1 von 48
Gemeinsam fürs Klima Klicken

Bevor ein Produkt zu dir nach Hause kommt hat es bereits einen weiten Weg hinter sich. Materialbeschaffung, Produktion, Transport und Versand: Das sind die wichtigsten Faktoren aus denen sich der CO2-Fußabdruck deines Produktes zusammensetzt.

In unserem Shop kannst du den CO2 Fußabdruck deiner Bestellung reduzieren und damit ausgewählte Klimaschutzprojekte unterstützen.

Gemeinsam packen wir den Klimaschutz an!

Mehr erfahren